1

The Ultimate Guide To bhairav kavach

News Discuss 
प्रवक्ष्यामि समासेन चतुर्वर्गप्रसिद्धये ॥ ६॥ डाकिनी पुत्रकः पातु पुत्रान् में सर्वतः प्रभुः सद्योजातस्तु मां पायात् सर्वतो देवसेवितः।। रक्षतु द्वारमूले च दशदिक्षु समन्ततः ॥ २०॥ नैॠत्यां क्रोधनः पातु उन्मत्तः पातु पश्चिमे । षडङ्गसहितो देवो नित्यं रक्षतु भैरवः ॥ १२॥ हाकिनी पुत्रकः पातु दारास्तु लाकिनी सुतः ॥ इह लोके महारोगी दारिद्र्येणातिपीडितः https://zanybookmarks.com/story16782746/fascination-about-bhairav-kavach

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story