1

Little Known Facts About เสื้อทีม.

News Discuss 
"ศิรินันท์"กล่าวว่า ในการเข้ามาทำงานการเมืองครั้งนี้มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง"นโยบายด้านการศึกษา"เพราะประเทศไทยทุกวันนี้ แม้จะมีนโยบายเรื่องการศึกษาเรียนฟรี ที่เป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่จริงๆ แล้ว ยังไม่ได้ฟรีอย่างแท้จริง อย่างเด็กๆที่เรียนในโรงเรียน ก็ยังมีค่าใช้จ่าย เรื่องค่าอาหารกลางวัน -ค่าชุดนักเรียน ที่ก็เป็นภาระของผู้ปกครองอย่างมาก โดยหากมีโอกาสได้เข้าไปทำงานด้านการศึกษาในระดับชา... https://devinidxr7.aboutyoublog.com/20327487/5-easy-facts-about-เส-อท-ม-described

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story