1

سامانه های آموزشی مهم در ایران Options

News Discuss 
این مدرسه‌ها در جهان اسلام پراکنده شدند؛ تا آنجا که شهرها و روستاهای کوچک را همگام با مدرسه‌های بزرگ در مراکز استان‌ها، دربرگرفت. در پستی برای دانلود و یا زیرنویس ویدیو هاتون توضیحاتی داده شده که میتونید از طریق لینک زیر استفاده کنید :) مدرسه‌ها، امروزه در ایران با انتقال http://ahreinc.com/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp://druzhba5.Dacha.me/user/ElenaFawcett/%3E%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%3C/a%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0;url%3Dhttp://lythuongkiet-nuithanh.Edu.vn/index.php%3Flanguage%3Dvi%26nv%3Dnews%26nvvithemever%3Dt%26nv_redirect%3DaHR0cHM6Ly9IZ2NvbmYuaXIvMjAyMi8xMC8wNS8lZGElODYlZGElYWYlZDklODglZDklODYlZDklODctJWQ4JWFhJWQ5JTg1JWQ4JWE3JWQ4JWI0JWQ4JWE3JWRiJThjLSVkOSU4MSVkYiU4YyVkOSU4NCVkOSU4NS0lZDglYjMlZDglYjElZGIl

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story