1

نه دلیلی که چرا داشتن ظرف رنگ عالی کافی نیست

News Discuss 
اشاره این سیاحتنامه نشان میدهد که تا سالهای ۱۶۵۰ یعنی حدوداً ششصد سال پس از تسلط سلسلههای ترکزبان بر ولایات ایران و بهویژه سلجوقیان و کوچ و استقرار برخی اقوام و قبایل ترکزبان در آن منطقه، هنوز زبان مردم تبریز کاملاً به ترکی تبدیل نشده بود. اساس و پایه https://julius417za.nizarblog.com/15727128/سه-نکته-برای-فروش-عمده-ظروف-رنگ

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story