1

ظروف سرامـیک-کاسه و پیـاله-بشقاب-سرویس چینی-دیس-ظروف آرکوپال

News Discuss 
«عيشي» و «محمود مجلّد» نيز از هنرمندان دوره سلطان يعقوب بودهاند. در دورههاي متأخر، از جمله در عهد تيموريان و صفويان نيز صحاف، علاوه بر تسلط به فن تجليد، از ديگر هنرهاي عصري چونان افشانگري، ابريسازي، نقاشي، مقواسازي، تذهيب، خوشنويسي آگاه بوده و در زمره اهل فضل و دانش http://harfe-akhar50508.blogolize.com/--50198522

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story